Operator ? trong php

Operator ? trong php

Hướng dẫn dùng toán tử ? trong php thay cho if else đơn giản

ví dụ có biến $x = 0;thay vì dùng[code type=php]if ( $x == 0 ) { $x = null;}else $x = $x;[/code]ta có thể dùng[code type=php]$x = ( $x == 0 ) ? null : $x ;[/code]

Share this post