Operator ? trong php

Operator ? trong php

Hướng dẫn dùng toán tử ? trong php thay cho if else đơn giản

ví dụ có biến $x = 0;

thay vì dùng

[code type=php]

if ( $x == 0 ) { $x = null;}

else $x = $x;

[/code]

ta có thể dùng

[code type=php]

$x = ( $x == 0 ) ? null : $x ;

[/code]

Sending
User Review
0 (0 votes)

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.