Operator ? trong php

Operator ? trong php

Hướng dẫn dùng toán tử ? trong php thay cho if else đơn giản

ví dụ có biến $x = 0; thay vì dùng [code type=php] if ( $x == 0 ) { $x = null;} else $x = $x; [/code] ta có thể dùng [code type=php] $x = ( $x == 0 ) ? null : $x ; [/code]

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.