Operator ? trong php

Operator ? trong php

Hướng dẫn dùng toán tử ? trong php thay cho if else đơn giản

ví dụ có biến $x = 0; thay vì dùng

if ( $x == 0 ) { $x = null;}

else $x = $x;

ta có thể dùng

$x = ( $x == 0 ) ? null : $x ;

Rate this post

Share this post


Chat Zalo

0932644183