Dịch vụ dịch thuật Website

BẢNG BÁO GIÁ DỊCH BÀI
TRANSLATION QUOTATION
STTYÊU CẦUĐƠN GIÁ
No.REQUIREMENTUNIT
ANH – VIỆT (ENGLISH – VIETNAMESE)
1Dịch sát nghĩa200,000 đồng/bài
Close translation200,000 vnd/page
2Dịch dễ hiểu300,000 đồng/bài
Easy understanding300,000 vnd/page
3Dịch bài chuyên sâu theo chuyên môn, đảm bảo tính pháp lý500,000 đồng/bài
Translation vary for specialty, ensure for suitable legally500,000 vnd/page
VIỆT – ANH (VIETNAMESE – ENGLISH)
1Dịch sát nghĩa350,000 đồng/bài
Close translation350,000 vnd/page
2Dịch dễ hiểu400,000 đồng/bài
Easy understanding400,000 vnd/page
3Dịch bài chuyên sâu theo chuyên môn, đảm bảo tính pháp lý450,000 đồng/bài
Translation vary for specialty, ensure for suitable legally450,000 vnd/page
 Hãy liên hệ với chúng tôi để được cung cấp dịch vụ dịch thuật cho website một cách tốt nhất