Cách thêm nội dung vào trước hoặc sau bài viết web WordPress

Cách thêm nội dung vào trước hoặc sau bài viết web WordPress

Cuối bài viết trên web WordPress bạn muốn thêm form tư vấn thông tin ,newletter, hay , vote, quảng cáo,nội dung bất kỳ bạn chỉ cần 1 vài dòng code đơn giản sau nhé.

Cách thêm nội dung vào trước content WordPress

 

Để thêm nội dung vào trước content của nội dung post bạn có thể dùng hàm add_filter vào hooks của the_content như sau nhé: 

function insertFootNote($content) {
    if(is_single() ) {
        $content.= "<div class='formHook'>";
        $content .= do_shortcode('[contact-form-7 404 "Not Found"]');
        $content.= "</div>";
    }
    return $content;
}
add_filter('the_content','insertFootNote',10); // 10 là vị trí xuất trước content nhé

Thêm nội dung vào sau content

Tương tự như trên bạn chỉ cần thay ví trí xuất từ 10 thành 20 như sau nhé.

function insertFootNote($content) {
    if(is_single() ) {
        $content.= "<div class='formHook'>";
        $content .= do_shortcode('[contact-form-7 404 "Not Found"]');
        $content.= "</div>";
    }
    return $content;
}
add_filter('the_content','insertFootNote',20); // 20 là vị trí xuất trước content nhé

Đây là code thêm form nội dung , bạn sẽ thấy form xuất hiện sau nội dung bài viết như hình sau nhé:

Cách thêm nội dung vào trước hoặc sau bài viết web WordPress

Nếu bạn không sửa code trong theme hay muốn viết thành plugin để sử dụng cho nhiều web site khác nhau, bạn có thể sử dụng code sau để tạo plugin WordPress nhé:

<?php
/*
* Plugin Name: Add form Content
* Description: simple code embed form after content WordPress
* Version : 1.0
* Author: Son Web
* Author URI: https://sonweb.net
* Text Domain: wtl
*/ 
function insertFootNote($content) {
    if(is_single() ) {
        $content.= "<div class='formHook'>";
        $content .= do_shortcode('[contact-form-7 404 "Not Found"]');
        $content.= "</div>";
    }
    return $content;
}
add_filter('the_content','insertFootNote');
?>

Tạo 1 folder -> tạo file index.php và sửa nội dung Plugin name, description,version..trên nhé

5/5 - (1 bình chọn)

Share this post


Chat Zalo

0932644183