Thêm filter lọc cho post type wordpress

Thêm filter lọc cho post type wordpress

Sau một thời gian thiết kế website wordpress , nhận thấy wordpress còn thiếu một số phẩn lọc theo taxonomy post type wordpress,bài viết này sẽ hướng dẫn code bổ sụng lọc (filter) post cho post type wordpress.
Tham khảo : Thiết kế website nhà hàng
Tạo post type wordpress :

Sau khi tạo post type wordpress ở đây là sản phẩm :

tao filter post for post type wordpress
Bước 1 : Tạo Filter với dropdown select taxonomy
Bạn chỉ cần add vài dòng code sau cho hook restrict_manage_posts

với post type và taxonomy tương úng mà bạn tạo, sau khi add dòng code này bạn sẽ thấy

Tạo bộ lọc filter cho taxonomy wordpress

Tiếp theo bạn cần xử lí query với dòng code sau :

đây là toàn bộ source cocde trên , bạn copy file funcitons.php trong theme wordpress

Thêm filter lọc cho post type wordpress
Đánh giá bài viết

developer web wordpress

Share this post