Tạo post template cho wordpress

huong dan tao single post template

Tạo post template cho wordpress

Hướng dẫn Tạo post template cho wordpress

Khi thết kế web bằng wordpress nếu bạn gặp phải trường hợp mỗi categories lại có template bài viết theo categories khác nhau bạn sẽ xử lí thế nào ? Lẽ dĩ nhiên tôi cũng như các bạn sẽ nghĩ tới giải pháp làm thể nào để tạo ra các single khác nhau như page template,nhưng chúng ta sẽ làm khác đi 1 chút. Trong theme của bạn sẽ tạo ra 1 thu mục single
/themes
	/your-theme
		/single
Tiếp theo trong functions.php bạn thêm code sau
/**
* Define a constant path to our single template folder
*/
define(SINGLE_PATH, TEMPLATEPATH . '/single');

/**
* Filter the single_template with our custom function
*/
add_filter('single_template', 'my_single_template');

/**
* Single template function which will choose our template
*/
function my_single_template($single) {
global $wp_query, $post;
/**
* Checks for single template by category
* Check by category slug and ID
*/
foreach((array)get_the_category() as $cat) :

if(file_exists(SINGLE_PATH . '/single-cat-' . $cat->slug . '.php'))
return SINGLE_PATH . '/single-cat-' . $cat->slug . '.php';

elseif(file_exists(SINGLE_PATH . '/single-cat-' . $cat->term_id . '.php'))
return SINGLE_PATH . '/single-cat-' . $cat->term_id . '.php';

endforeach;
/**
* Checks for default single post files within the single folder
*/
if(file_exists(SINGLE_PATH . '/single.php'))
return SINGLE_PATH . '/single.php';

elseif(file_exists(SINGLE_PATH . '/default.php'))
return SINGLE_PATH . '/default.php';
return $single;
}
bạn có thể tham khảo từ trang này http://justintadlock.com/archives/2008/12/06/creating-single-post-templates-in-wordpress  
Rate this post

Share this post


Chat Zalo

0932644183