Tag - sửa lội memory exhausted error wordpress

Sữa lỗi Memory Exhausted Error trong wordpress

Website bạn thỉnh thoảng hiện dòng Memory Exhausted error khi cài 1 plugin mới , hay do theme lập trình ,đa số vấn đề này liên quan tới bộ nhớ giới hạn do bên host cung cấp . Fix lỗi Memory Exhausted error trong wordpress Khi thiết kế website wordpress bạn truy cập website hiện dòng Fatal error: Allowed memory size of 33554432 bytes exhausted (tried to allocate 2348617 bytes) in /home4/xxx/public_html/wp-includes/plugin.php on line xxx 1 Fatal error: Allowed memory size of 33554432 bytes exhausted (tried to [...]