Hướng dẫn tạo form gửi mail trong wordpress thủ công

Hướng dẫn tạo form gửi mail trong wordpress thủ công

Hướng dẫn tạo form gửi mail trong wordpress không dùng plugin

Mặc dù WordPress có nhiều plugin tạo form rất chuyên nghiệp & đẹp mắt . Nhưng 1 ngày không đẹp trời với những yêu cầu form truyền và lấy dữ liệu phức tạp thì gần như khi thiết kế website bằng wordpress dùng plugin để sử dụng plugin để giải quyết vấn đề đó là vô cùng khó khăn. Để tạo form trong wordpress bạn có thể dùng cách sau :

Bước 1 tạo ra 1 page template như sau :

Để lấy truyền dữ liễu database taxonomy & post trong post type vào select của form ta dùng cách sau :

Sau khi tạo form trong wordpress , ta viết hàm xử lý form

Ở đây theme dung boostrasp.js &  jqBootstrapValidation.js để kiểm tra các giá trị nhập trong form có hợp lệ hay không

Sau khi nhúng jsBootstrapValidation.js vào website (tham khảo dùng jqBootstrapValidation.js tại http://reactiveraven.github.io/jqBootstrapValidation/ )

Bạn dùng code javascript để xử lý bắt lỗi input trong form

Sau khi kiểm tra người dùng đã nhập thông tin đầy đủ , tiến hành xử lý submit form

Để gửi nội dung mail là html trong file functions.php cùa theme wordpress dùng filter sau

Share this post

Comment (1)

  • Marfakamy Reply

    Update face, pulling wrinkles without jabs and procedures is available to everyone. Chemical elements remove components of old cells. Skin instantly is updated. A face without wrinkles and signs of acne. Impressive improvement of the external appearance of the skin. Rejuvenation, plastic, removal wrinkles are guaranteed.
    Apply chemical peeling invented by German workers in the 19th century. Since then, safety procedures increased several times. Effect can purchase and domestic conditions. Skin becomes smooth and light, without wrinkles, redness.
    chemical peel results

    15/02/2018 at 10:45 sáng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.