Hướng dẫn tags vào pages wordpress

Thiết kế website

Hướng dẫn tags vào pages wordpress

Hướng dẫn tags vào pages wordpress đơn giản

Để thêm tags vào pages , bạn chỉ cần mở file functions.php thêm vào vài dòng đơn giản sau :
// add tag support to pages
function tags_support_all() {
register_taxonomy_for_object_type('post_tag', 'page');
}
add_action('init', 'tags_support_all');
Đơn giản chỉ có thế , nếu bạn muốn phát triển thành 1 plugin để dùng cho các theme sau bạn làm theo các bước này : Tạo ra file enable-tags.php trong thu mục plugin, wp-content/plugins/enable-tags.php , thêm các dòng sau vào :
<!--?php <br ?--> /*
Plugin Name: Enable Tags in WordPress Pages
Plugin URI: https://sonweb.net/
Description: Enables tags in all content
Version: 1.0
Author: sonweb
Author URI: https://sonweb.net
License: Free
*/
Sau đó add các dòng code thêm vào . Nếu bạn là một người quản trị web và thấy khó hiểu các bước trên thì có thể download sẵn plugin Tag Pages
huong dan tags vao pages wordpress

huong dan tags vao pages wordpress

Cảm ơn bạn đã bài hướng dẫn tags vào pages wordpress tại sonweb.net

Rate this post

Share this post


Chat Zalo

0932644183