Hướng dẫn sử dụng Woocommerce Api với Laravel

Hướng dẫn sử dụng Woocommerce Api với Laravel

Woocommerce cung cấp api cho phép bạn làm việc trên nhiều ngôn ngữ khác nhau như c#,php,nodejs.Cũng có nhiều framework hỗ trợ các thư viện, package làm việc với Woocommerce.Sau đây Sơn Web sẽ giới thiệu cơ bản qua package laravel-woocommerce  của Codexshaper

1 Cài đặt Package Laravel-woocommerce

Bạn mở cửa dòng command trên máy tính , gõ dòng lệnh sau:

composer require codexshaper/laravel-woocommerce
install package laravel-woocommerce

install package laravel-woocommerce

2.Cấu hình Package laravel-woocommerce 

Để cấu hình chạy package trong project của bạn rất đơn bạn, tiếp tục tại màn hình command bạn thêm lệnh sau: 

php artisan vendor:publish –tag=woocommerce

tiếp theo bạn mở file env trong dự án bổ dung 3 dòng code sau:

WOOCOMMERCE_STORE_URL=YOUR_WEBSITE_URL
WOOCOMMERCE_CONSUMER_KEY=API_CONSUMER_KEY
WOOCOMMERCE_CONSUMER_SECRET=API_CONSUMER_SECRET

Với WOOCOMMERCE_STORE_URL là url của website lấy api key, ví dụ ở đây mình lấy woocommer api từ website shopdahieu.com nên, WOOCOMMERCE_STORE_URL=shopdahieu.com WOOCOMMERCE_CONSUMER_KEY là mã khách hàng: WOOCOMMERCE_CONSUMER_SECRET: mã bí mật khách hàng Bạn có thể xem chi tiết cách cài đặt sử dụng packate tại đây: https://codexshaper.github.io/docs/laravel-woocommerce/

Hướng dẫn tại WooApi Key 

Để tạo api key Woocommerce rất đơn giản, bạn chỉ cần login vô admin web, truy câp vào cài đặt woocommerce -> nâng cao

Tiếp theo bạn chọn thêm mã

Màn hình tạo api sẽ hiển thị như sau:

Bạn nhập tên mô tả, chọn quyền cho api, và click button Tạo mã API. 

Sau khi click bạn sẽ thấy mã Api woocommerce được tạo như trên. Bạn copy 2 mã trên đưa vào project laravel muốn sử dụng, hay bất kỳ thư viện nào.

Hiển thị danh sách sản phầm Woocommerce trên project Laravel

Để lấy ra danh sách sản phẩm dùng Woocommerce api bạn xem hướng dẫn dùng packpage tại đây:

Bạn tạo 1 controller sau đó thêm code use Product từ package:

Import use Codexshaper\WooCommerce\Facades\Product; or simply use Product;

Dùng hàm compact(), truyền variable products qua view, sau đó ở view , bạn dùng foreach đề duyệt danh sách sản phẩm:

với cú pháp đơn giản sau:

Sau khi duyệt xong bạn sẽ thấy danh sách sản phẩm hiển thị như sau: 

Bạn có thể tìm hiểu chi tiết hơn tại: https://github.com/Codexshaper/laravel-woocommerce

Share this post