Hướng dẫn lấy dữ liệu database vào select box trong contact form 7

Hướng dẫn lấy dữ liệu database vào select box trong contact form 7

Hướng dẫn lấy dữ liệu database vào select box trong contact form 7

Việc dùng plugin  contact form 7 trong wordpress đã trở nên phổ biến và không thể thiếu đối với 1 website bất kỳ nào.

Mặc dù contact form 7 đã hỗ trợ khá đầy đủ các field và form cần thiết nhưng để tương tác với dữ liệu của website thì cần bồ sung thêm 1 số bước sau.

1.Dùng bộ lọc của contact form 7 với function wpcf7_form_tag

2 Dùng hàm add dữ liệu select trong contact form 7

[code type=php]
function dynamic_field_values ( $tag, $unused ) {

if ( $tag[‘name’] != ‘your-field-name’ )
return $tag;

$args = array (
‘numberposts’ => -1,
‘post_type’ => ‘your-custom-post-type’,
‘orderby’ => ‘title’,
‘order’ => ‘ASC’,
);

$custom_posts = get_posts($args);

if ( ! $custom_posts )
return $tag;

foreach ( $custom_posts as $custom_post ) {

$tag[‘raw_values’][] = $custom_post->post_title;
$tag[‘values’][] = $custom_post->post_title;
$tag[‘labels’][] = $custom_post->post_title;

}

return $tag;

}

add_filter( ‘wpcf7_form_tag’, ‘dynamic_field_values’, 10, 2);
[/code]

your-field-name là tên select trong form.

Trong form mail lấy dữ liệu
[code type=php]
[select* your-field-name include_blank]
[/code]

Hướng dẫn lấy dữ liệu database vào select box trong contact form 7
4 (80%) 1 vote

developer web wordpress

Share this post