Hướng dẫn lấy dữ liệu database vào select box trong contact form 7

Hướng dẫn lấy dữ liệu database vào select box trong contact form 7

Hướng dẫn lấy dữ liệu database vào select box trong contact form 7

Việc dùng plugin  contact form 7 trong wordpress đã trở nên phổ biến và không thể thiếu đối với 1 website bất kỳ nào. Mặc dù contact form 7 đã hỗ trợ khá đầy đủ các field và form cần thiết nhưng để tương tác với dữ liệu của website thì cần bồ sung thêm 1 số bước sau. 1.Dùng bộ lọc của contact form 7 với function wpcf7_form_tag 2 Dùng hàm add dữ liệu select trong contact form 7 [code type=php] function dynamic_field_values ( $tag, $unused ) { if ( $tag[‘name’] != ‘your-field-name’ ) return $tag; $args = array ( ‘numberposts’ => -1, ‘post_type’ => ‘your-custom-post-type’, ‘orderby’ => ‘title’, ‘order’ => ‘ASC’, ); $custom_posts = get_posts($args); if ( ! $custom_posts ) return $tag; foreach ( $custom_posts as $custom_post ) { $tag[‘raw_values’][] = $custom_post->post_title; $tag[‘values’][] = $custom_post->post_title; $tag[‘labels’][] = $custom_post->post_title; } return $tag; } add_filter( ‘wpcf7_form_tag’, ‘dynamic_field_values’, 10, 2); [/code] your-field-name là tên select trong form. Trong form mail lấy dữ liệu [code type=php] [select* your-field-name include_blank] [/code]

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.