Hướng dẫn hiển thị hình đại diện video từ youtube và Vimeo

Hướng dẫn hiển thị hình đại diện video từ youtube và Vimeo

HIển thị img thumbnail videos từ youtube và Vimeos

Chỉ cần hảm php co ban sau :[code type=php] [/code] Đối với Youtube bạn có 4 tham số hình để trả về [code type=php] function video_image($url){ return “http://img.youtube.com/vi/”.substr($array[0], 2).”/default.jpg”; // Small Default return “http://img.youtube.com/vi/”.substr($array[0], 2).”/0.jpg”; // Large Default return “http://img.youtube.com/vi/”.substr($array[0], 2).”/1.jpg”; return “http://img.youtube.com/vi/”.substr($array[0], 2).”/2.jpg”; return “http://img.youtube.com/vi/”.substr($array[0], 2).”/3.jpg”; } [/code] Đối với ViMeo có các tham số sau [code type=php] return $hash[0][“thumbnail_small”]; return $hash[0][“thumbnail_medium”]; return $hash[0][“thumbnail_large”]; [/code]Bạn có thể tham khảo thêm tại http://darcyclarke.me/development/get-image-for-youtube-or-vimeo-videos-from-url/

Share this post