Hướng dẫn custom price trong woocommerce

Hướng dẫn custom price trong woocommerce

Hướng dẫn custom hển thị giá trong woocommerce

Hiện tại khi up sản phẩm khi dùng plugin woocommerce nếu bạn nhập chỉ giá thông thường thì không sao .

custom price product  woocommerce

Khi bạn nhập nhiều khung giá như giá sale off, hay giá cho từng variations thì khi show sản phẩm sẽ hiển thị giá thế này

custom nhieu gia woocommerce

Tuy nhiên để hiển thị 1 khung giá như lúc đầu bạn chỉ cần thêm code sau vào file functions.php

add_filter('woocommerce_variable_price_html', 'custom_variation_price', 10, 2);

function custom_variation_price( $price, $product ) {

$price = ”;

if ( !$product->min_variation_price || $product->min_variation_price !== $product->max_variation_price ) {
$price .= ‘‘ . _x(”, ‘min_price’, ‘woocommerce’) . ‘ ‘;
$price .= woocommerce_price($product->get_price());
}

return $price;
}

Hướng dẫn custom price trong woocommerce
Đánh giá bài viết

developer web wordpress

Share this post