Hướng dẫn ajax trong wordpress

Hướng dẫn ajax trong wordpress

Sau đây mình sẽ hướng dẫn ajax trong wordpress theo cách mà mình hiểu vã đã làm qua .Trước tiên chúng ta sẽ hiều sơ qua về cơ chế của ajax.
huong dan wp trong wordpress

huong dan wp trong wordpress

Nhìn hình khi trình duyệt gửi request tới server . Server nhận yêu cầu gửi data phản hồi tới client.Dữ liệu sẽ được xử lí thông qua script và cập nhật lại dữ liệu.Tiếp Do mặc định trong admin wp đã xử lí sẵn ajax nên chúng ta sẽ load thông qua thư viên xử lí ajax.Tổng quát sẽ có 3 bước: bước 1: Nhúng html đây là demo trong file index.php theme wp:
<a id="view_site_description" href="javascript:void(0);">
View our site description
</a>
<div class="target">click me <input class="post_id" type="hidden" value="777" /></div>
bước 2:Chúng ta sẽ dung jquery để gửi yêu cầu tới server:
<!--?php  function add_js_to_wp_footer(){ 		?<script type="text/javascript"-->// <!&#91;CDATA&#91; jQuery('#view_site_description').click(function(){ 					jQuery.ajax({ 						type: 'POST', 						url: ajaxurl, 						data: {"action": "view_site_description"}, 						success:function(data){ 							alert(data); 						} 					}); 					return false; 				}); // &#93;&#93;><!--?php 	} 	add_action('wp_footer','add_js_to_wp_footer'); ?---->
Do mặc định đã có file xử lí ajax trong wp-admin, nên chúng ta sẽ đăng kí với wp bằng cách này  
Rate this post

Share this post


Chat Zalo

0932644183