Hiển thị button ẩn trong editor wordpress

HIỂN THỊ BUTTON ẨN TRONG EDITOR WORDPRESS

Hiển thị button ẩn trong editor wordpress

Hiển thị button khung soạn thảo trong wp mà không dùng plugin

Mặc định trong khung soạn thảo bải viết của wordpress đã tương đối nhưng vẫn thiếu 1 số chức năng định dạng như font sizes, font family.     Cũng có thể thêm nhiều định dạng & font size khác nhau trong khung soạn     thảo bằng cách dùng plugin  fonts plugin                                                        Đây là các button sau khi đã kích hoạt button ẩn : HIỂN THỊ BUTTON ẨN TRONG EDITOR WORDPRESS   Để kích hoạt 1 số chức năng trong khung soạn thảo wordpress đã ẩn đi , bạn mở file functions.php thêm vài dòng code sau : [crayon] functionadd_more_buttons($buttons){ $buttons[]=’hr’; $buttons[]=’del’; $buttons[]=’sub’; $buttons[]=’sup’; $buttons[]=’fontselect’; $buttons[]=’fontsizeselect’; $buttons[]=’cleanup’; $buttons[]=’styleselect’; return$buttons; } add_filter(“mce_buttons_3″,”add_more_buttons”); [/crayon] Chức năng của 1 số button ẩn
  • Insert horitonzal ruler
  • Subscript
  • Superscript
  • Font Family
  • Change Font Size
  • Cleanup messy code
  • Styles – wpgallery & wp oembed
Nếu bạn không muốn code có thể cài đặt plugin TinyMce plugin
Rate this post

Share this post


Chat Zalo

0932644183