Fix lỗi Briefly unavailable for scheduled maintenance trong website wordpress

Fix lỗi Briefly unavailable for scheduled maintenance trong website wordpress

Cách Fix lỗi Briefly unavailable for scheduled maintenance khi update web wordpress

 thiết kế  webstie bằng  Wordpress từ version 3.7 đã hộ trợ update tự động trong admin.Tuy nhiên trong quá trình update , thời gian cập nhất bị hết (time out) sẽ dẫn đến lỗi Briefly unavailable for scheduled maintenance.

Unavailable for Maintenance notification in WordPress

Fix lỗi Briefly unavailable for scheduled maintenance khi update web wordpress

 

Fix lỗi Briefly unavailable for scheduled maintenance

Bước 1: Mở thư muc  public_html delete file main maintenance

Bước 2: download wordpress version mới nhất về

Bước 3: Upload toàn bộ file và thư mục wordpress mới nhất về trừ thư mục wp-content và file wp-config.php up đè lên các file cũ

 

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.