Thêm Excerpt vào page wordpress

Thêm Excerpt vào page wordpress

Thêm Excerpt vào page wordpress -SonWeb

Mặc định pages trong wordpress thêm phần excerpts tức là mô tả ngắn về trang. Nhưng nếu bạn muốn custom để hiển thị ngoài trang chủ hay template thì chỉ cần dùng vài dòng code này vào function : [code type=php] add_action( ‘init’, ‘my_add_excerpts_to_pages’ ); function my_add_excerpts_to_pages() { add_post_type_support( ‘page’, ‘excerpt’ ); } [/code] Đơn giản hơn thì bạn chỉ cần cài plugin này : PJW Page Excerpt Để show exceprt page , bạn dùng cách này [code type=php] <?php $gt = get_post(id); // id la id cua page echo apply_filters(‘the_excerpt’,$gt->post_excerpt); ?> [/code]
Đánh giá bài viết

Share this post