Hướng dẫn cài đặt tích hợp Package laravel image intervention chi tiết nhất

Hướng dẫn cài đặt tích hợp Package laravel image intervention chi tiết nhất

Bạn muốn tối ưu hình ảnh trong framework Laravel nhưng chưa biết dùng Package hay code như thế nào ? sau đây cùng SonWeb tìm hiểu cài đặt và sử dụng package image Intervention được cộng đồng laravel sử dụng nhiều nhất.

Cài đặt Package Image Intervention 

Bạn truy cập vào website : http://image.intervention.io/ tìm tới phần hướng dẫn cài đặt ở đây nhé: http://image.intervention.io/getting_started/installation

Trước khi cài đặt bạn xem các yêu cầu cơ bản sau nhé:

  • PHP >= 5.4
  • Fileinfo Extension
  • GD Library (>=2.0) … or …
  • Imagick PHP extension (>=6.5.7)

Mở command trong thư mục laravel chạy dòng lênh sau nhé

composer require intervention/image

lar8: thư mục chứa code laravel đang chạy.: composer require intervention/image

Lệnh cài đặt tải gói package về sourcecode đang chạy. 

Tích hợp Image Intervention vào trong Laravel Project

Sau khi cài đặt package về souce code, bạn tiếp tục mở thư mục config/app.php , thêm 2 dòng lệnh sau vào :

In the $providers array add the service providers for this package.

Intervention\Image\ImageServiceProvider::class

Add the facade of this package to the $aliases array.

‘Image’ => Intervention\Image\Facades\Image::class

tiếp theo bạn mở màn hình command chạy dòng lệnh:

php artisan vendor:publish –provider=”Intervention\Image\ImageServiceProviderLaravelRecent”

Tới đây bạn đã cài xong package Image Intervention cho laravel.Xem mẫu sử dụng :

 

// usage inside a laravel route

Route::get(‘/’, function() { $img = Image::make(‘foo.jpg’)->resize(300, 200); return $img->response(‘jpg’); });

Share this post