Cách lấy hình đại diện từ youtube và video

Cách lấy hình đại diện từ youtube và video

Sau đây dịch vụ thiết kế website wordpress Sơn Web sẽ hướng dẫn bạn cách lấy hình đại diện video & youtube một cách đơn giản.

chỉ qua 3 bước đơn giản sau :

bước 1 : dùng custom filed trong post , để chèn link video : Bước 2 : Thêm hàm get image video vào file functions.php [crayon] function video_image($url){ $image_url = parse_url($url); if($image_url[‘host’] == ‘www.youtube.com’ || $image_url[‘host’] == ‘youtube.com’){ $array = explode(“&”, $image_url[‘query’]); return “http://img.youtube.com/vi/”.substr($array[0], 2).”/mqdefault.jpg”; } else if($image_url[‘host’] == ‘www.vimeo.com’ || $image_url[‘host’] == ‘vimeo.com’){ $hash = unserialize(file_get_contents(“http://vimeo.com/api/v2/video/”.substr($image_url[‘path’], 1).”.php”)); return $hash[0][“thumbnail_small”]; } } [/crayon] Bước 3:
Rate this post

Share this post


Chat Zalo

0932644183