Sau đây mình sẽ Hướng dần dùng jquery wordpress để tránh bị các loi vớ vẫn.

Đầu tiên trong file fucntions.php bao giờ bạn cùng dùng thằng này trước :

<!--?php wp_deregister_script('jquery'); 	   wp_register_script('jquery', ("http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.1/jquery.min.js"), false); 	   wp_enqueue_script('jquery'); ?-->

Đơn giản bao giờ làm gì cũng có thự tự.
Tiếp theo để load 1 jquey nào đó cho wordpress hiểu chúng ta sẽ làm thế này tiếp theo.

<!--?php </p-->

// Add RSS links to section
automatic_feed_links();

// Load jQuery
if ( !is_admin() ) {
wp_deregister_script('jquery');
wp_register_script('jquery', ("http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.1/jquery.min.js"), false);
wp_enqueue_script('jquery');

/* register jquery &amp; css bootstrap */
wp_register_style('boostrap_css',get_bloginfo('template_directory') .'/js/bootstrap/css/bootstrap.min.css');
wp_enqueue_style('boostrap_css');

wp_register_script('boostrap_js',get_bloginfo('template_directory') .'/js/bootstrap/js/bootstrap.min.js');
wp_enqueue_script('boostrap_js');
}
?&gt;

tức là bạn sẽ dùng hàm wp_register_script để đăng kí với wp và dùng hàm wp_enqueue_script để thực thi nó , tương tự cho css.

Thiết kế website
Cảm ơn bạn đã đọc bài Hướng dẫn dùng jquery wordpress

Rate this post
Chat Zalo

0932644183