Dịch vụ dịch thuật Website

BẢNG BÁO GIÁ DỊCH BÀI
TRANSLATION QUOTATION
STT YÊU CẦU ĐƠN GIÁ
No. REQUIREMENT UNIT
ANH – VIỆT (ENGLISH – VIETNAMESE)
1 Dịch sát nghĩa 200,000 đồng/bài
Close translation 200,000 vnd/page
2 Dịch dễ hiểu 300,000 đồng/bài
Easy understanding 300,000 vnd/page
3 Dịch bài chuyên sâu theo chuyên môn, đảm bảo tính pháp lý 500,000 đồng/bài
Translation vary for specialty, ensure for suitable legally 500,000 vnd/page
VIỆT – ANH (VIETNAMESE – ENGLISH)
1 Dịch sát nghĩa 350,000 đồng/bài
Close translation 350,000 vnd/page
2 Dịch dễ hiểu 400,000 đồng/bài
Easy understanding 400,000 vnd/page
3 Dịch bài chuyên sâu theo chuyên môn, đảm bảo tính pháp lý 450,000 đồng/bài
Translation vary for specialty, ensure for suitable legally 450,000 vnd/page

 

Hãy liên hệ với chúng tôi để được cung cấp dịch vụ dịch thuật cho website một cách tốt nhất